Tytuł projektu: „Termomodernizacja obiektów Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta”

Nr projektu: POIS.01.03.01-00-0077/16 w ramach:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Wartość Projektu: 2 764 219,29 zł

Dofinansowanie: 2 764 219,29 zł

Okres realizacji: 01.04.2016 – 31.12.2018 r.

Zakres niniejszego projektu obejmuje docieplenie i przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej budynku internatu wraz z kuchnią i stołówką oraz docieplenie budynku dydaktyczno-gospodarczego. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki nr ewid. 6004/24 położonej w Tucholi przy ul. Pocztowej 11 i ul. Nowodworskiego 9-13. Przedmiotowa działka w chwili obecnej jest zabudowana i zagospodarowana. Znajduje się na niej budynek dydaktyczny – główny, budynek dydaktyczno –gospodarczy, sala gimnastyczna oraz dwa budynki – internaty oraz kuchnia ze stołówką.

W zakres prac związanych z dociepleniem budynku dydaktyczno-gospodarczego wejdą: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu płaskiego krytego papą, ocieplenie dachu wysokiego krytego dachówką, wymiana stolarki drzwiowej (drzwi wejściowych i bram). W zakres prac związanych z dociepleniem budynku internatu wejdą: częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, poprawienie systemu wentylacji mechanicznej, ocieplenie ścian (piwnic, podłużnych, szczytowych), ocieplenie dachu, modernizacja węzła cieplnego (wymiana zasobników ciepłej wody użytkowej) i modernizacja instalacji c.o. oraz wymiana opraw i źródeł światła na energooszczędne. Termomodernizacja budynków Technikum wpisuje się w cel główny PO IiŚ: „Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej” a także oś priorytetową 1: „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. Celem szczegółowym

 

Działania 1.3.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”. Działania objęte projektem obejmują kompleksową modernizację obiektów publicznych, zachowując szczególną dbałość w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Realizacja projektu przyczyni się do spadku emisji gazów cieplarnianych (o 331,36 ton rocznie), zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach (o 5750,47 GJ/rok) i zużycia energii końcowej (o 4378,08 GJ/rok), zaoszczędzenia energii elektrycznej (o 76 MWh/rok) i energii cieplnej (o 4102,96 GJ/rok).

Dla wychowawców

Informacje dla rodziców

Zjazd absolwentów TL- 50 lat

wycieczkaPragaRutnow.jpg